Eierskifter av p-plasser

Utdrag av viktig informasjon ved salg og kjøp av p-plasser

Selgere av p-plasser bes henvise eiendomsmeglere og oppgjørsavdelinger til denne siden, som inneholder et utdrag av viktig informasjon om eierskifter. Rutinene for overdragelser er behørig dokumentert i veiledningen under "Dokumenter". Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med sameiets forretningsfører.

Omsetningsrestriksjoner

44 av sameiets 48 andeler er underlagt tinglyste omsetningsrestriksjoner fra Oslo kommune. Restriksjonene er beskrevet i sameiets vedtekter, som ligger under "Dokumenter". Det er 23 p-plasser som er dedikert til Wessel Atrium (gnr. 208 bnr. 57) og disse kan kun selges innad i Wessel Atrium. Tilsvarende gjelder for de 21 p-plassene som er dedikert til Wessel Studio (gnr. 208 bnr. 811). Det kan ikke overdras andeler mellom disse to boligselskapene.

Fordeling av utfakturerte felleskostnader ved overdragelse av p-plass

Sameiet krever ordinære felleskostnader inn én gang i året, normalt i november med forfall i desember. Selger og kjøper gjør opp innbyrdes for allerede utfakturerte felleskostnader.

Overdragelse av p-plass med el-lader tilknyttet Wessel Studio

Ved overdragelser på annet tidspunkt i året enn 1. januar, må sameiet informeres om overdragelsesdato for at avregningen av strøm skal bli korrekt i begynnelsen av det påfølgende kalenderåret. Selger og kjøper skal ikke gjøre et internt oppgjør for påløpte strømkostnader.

Eierskiftegebyr

Wessel Parkeringssameie har vedtektsfestet en rett til å fakturere nye eiere et eierskiftegebyr når eierskifteregistreringen er fullført. Dette fremgår av punkt 7 i sameiets vedtekter:

Sameiet kan avkreve nye eiere et eierskiftegebyr som fastsettes av styret

Styret har vedtatt at eierskiftegebyret skal utgjøre to ganger rettsgebyret (R) på tinglysningsdatoen pr. andel (1/48). Gjelder overdragelsen mindre enn 1/48 andel, avkortes ikke gebyret.

Eierskiftegebyret utgjør med andre ord 2R og pr. januar 2020 er dette kr 2 344,-.

Sameiets forsikring

Sameiets bygningsmasse er forsikret hos Gjensidige under polise med forsikringsnummer 82550244. Polisen tilhører Sameiet Wessel Atrium.

Sameiets oppføring i grunnboken til Statens kartverk

Gnr. 508 bnr. 17 i grunnboken hos kartverket.no

Sameiets oppføring i Brønnøysundregistrene

Org. nr. 992 858 990 hos brreg.no